Algemene voorwaarden


Artikel 1. Ondernemingsgegevens

Deze voorwaarden (hierna de ‘Voorwaarden’) gaan uit van:

Mivini Concept VOF

Grote Kapellaan 82

1652 Beersel

België

Ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0687.556.982

BTW BE0687.556.982

RPR Brussel (Nederlandstalige rechtbank)

en haar eventuele rechtsopvolgers

Hierna genoemd ‘MIVINI’ of ‘we’ of ‘wij’ of ‘zij’

E-mailadres: marc@miviniconcept.be

Telefoonnummer: +32474 42 60 47 of +32496 81 04 44

Bankgegevens: BE31 7310 4435 6455  BIC: KREDBEBB

Artikel 2. Toepassingsgebied

MIVINI voorziet in trainings- en coachingsdiensten.

Op deze Website kan een bezoeker van de Website een live, dan wel online sessie bestellen. Daarenboven kan via de Website ingeschreven worden op workshops van MIVINI.

Onderhavige Voorwaarden zijn van toepassing op elke inschrijving voor een coaching sessie of workshop, ook op inschrijvingen die niet via deze Website werden geregeld. Een bezoeker van de Website en inschrijver wordt hierna ook de ‘Cliënt’ of ‘u’ of ‘hij’ of ‘zij’ genoemd.

Deze Voorwaarden zullen aan de Cliënt beschikbaar zijn alvorens de betaling en inschrijving te doen. Iedere aanvaarding van deze Voorwaarden is onherroepelijk.

Wanneer naast deze Voorwaarden tevens specifieke voorwaarden van toepassing zijn, en er tussen dergelijke specifieke voorwaarden en deze Voorwaarden verschillen bestaan, dan primeren in beginsel de bepalingen uit de specifieke voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

Van één of meer bepalingen in deze Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen tussen u en MIVINI. De overige bepalingen van deze Voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

MIVINI behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige inschrijvingen. Het is aldus aangewezen deze Voorwaarden bij iedere nieuwe inschrijving goed door te nemen. Deze Voorwaarden werden voor het laatst gewijzigd op: 8 juni 2020.

Daar waar deze Website doorstuurt naar een andere website, al dan niet via plug-ins, zijn de alle voorwaarden, policies en richtlijnen van deze andere website van toepassing.

Artikel 3. Inschrijving en totstandkoming van de overeenkomst

Iedere inschrijving is bindend. De overeenkomst tussen de Cliënt en MIVINI wordt gesloten op het moment dat de Cliënt de (automatische) bevestiging(se-mail) ontvangt m.b.t. de goede ontvangst van de inschrijving.

MIVINI kan beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan bijzondere voorwaarden of te weigeren in geval van bijzondere situaties. Zo kan MIVINI een inschrijving die onvolledig of onjuist is, opschorten of annuleren of een inschrijving opschorten of annuleren wanneer vorige inschrijvingen niet of onvolledig betaald werden.

Om een inschrijving te kunnen plaatsen, moet de Cliënt minstens 18 jaar oud zijn. Als MIVINI bemerkt dat de inschrijving is geplaatst door een minderjarige, behoudt zij zich het recht voor om de inschrijving te weigeren.

In geval MIVINI de inschrijving ingevolge voorgaande redenen (excl. overmachtssituaties in hoofde van MIVINI) dient te weigeren, zullen de reeds betaalde bedragen worden terugbetaald. In geen geval zal MIVINI enige andere schadevergoeding verschuldigd zijn.

Artikel 4. Sessies, Workshops en Beschikbaarheid

MIVINI streeft ernaar de materie  die aan bod zal komen tijdens de sessies en workshops alsook de wijze van uitvoering of methodologie zo goed als mogelijk te beschrijven (op de Website) zodat de Cliënt zich een duidelijk beeld kan vormen alvorens tot inschrijving over te gaan. MIVINI behoudt zich evenwel het recht voor om hier en daar wat af te wijken van de initiële planning van de workshop door bijvoorbeeld in te spelen op de interactie met de participanten, mits respect voor de vooropgestelde basisonderwerpen.

MIVINI is volledig vrij om de uitvoering van de sessies en workshops naar eigen vermogen en inzicht te verrichten. MIVINI verbindt er zich toe de sessies en workshops naar beste vermogen, met een professionele kwaliteit die men van deskundigen kan verwachten en met de vereiste zorg uit te voeren.

Om de opdracht correct uit te kunnen voeren, verwacht MIVINI van de Cliënt, vooral in geval van individuele coaching sessies, een vlotte medewerking en de terbeschikkingstelling van alle redelijkerwijze benodigde informatie, zowel uit eigen inzicht als op eenvoudig verzoek.

De beschrijving van een sessie of workshop kan op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, door MIVINI worden gewijzigd. MIVINI raadt aldus aan om net vóór inschrijving nog eens goed de beschrijving door te nemen.

MIVINI behoudt zich het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken. Kennelijke fouten binden MIVINI niet. Heeft u twijfels of specifieke vragen omtrent de aangeboden informatie, gelieve MIVINI te contacteren via de communicatiemiddelen hierboven vermeld in het artikel 1.

MIVINI behoudt zich het recht voor een maximaal aantal deelnemers te gaan bepalen voor een bepaalde workshop of om de workshop pas te laten doorgaan wanneer er voldoende inschrijvingen zijn (doorgaans zijn er 6 deelnemers). Mocht bovenstaande een impact hebben op de inschrijving en de inschrijving hierdoor aldus geannuleerd of verplaatst moeten worden, zal de Cliënt hiervan uiteraard op de hoogte worden gebracht. Het is mogelijk dat in sommige gevallen een reservelijst wordt aangelegd waarvan de details in voorkomend geval aan de Cliënt zullen worden medegedeeld.

MIVINI behoudt zich het recht voor een Cliënt de toegang tot een sessie of workshop te weigeren of zijn of haar plaats niet te reserveren totdat zij de betaling ontvangen heeft.

Tijdens de workshop kunnen niet-gerichte foto’s of video’s (op)genomen worden, dewelke MIVINI kan gebruiken voor promotionele doeleinden zoals publicatie op haar website of social media-kanalen. Door de aanvaarding van deze Voorwaarden gaat de Cliënt hiermee uitdrukkelijk akkoord. Dit akkoord kan evenwel op ieder moment worden ingetrokken.

MIVINI kan steeds beslissen om een bepaalde soort workshop niet langer opnieuw te organiseren.

Artikel 5. Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Cliënt te dragen taksen, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Eventuele reservatie-, materiaal- of administratiekosten worden apart vermeld en vooraleer de Cliënt finaal de inschrijving bevestigt. De kosten van vervoer naar de locatie van de sessie en de workshops en parkeerkosten vallen steeds ten laste van de Cliënt. Desgevallend kunnen ook aparte kosten voor catering aangerekend worden. Deze laatste zullen steeds duidelijk worden weergegeven tijdens het bestelproces.

Speciale kortingen zijn enkel geldig voor de specifiek aangegeven sessies of workshops, periodes en voor zover de sessies of workshops beschikbaar zijn en kunnen afhangen van specifieke voorwaarden.

Artikel 6. Betaling

Inschrijvingen kunnen op volgende wijzen betaald worden:

  • Via kredietkaart
  • Via Bancontact

In het geval de uitgever van de kaart weigert om in te stemmen met de betaling, kan MIVINI niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen of annulering van de inschrijving. Inschrijvingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

De betalingsgegevens zullen enkel gebruikt worden om de betalingstransacties door te laten gaan.

Artikel 7. Annulatieregeling en Herroepingsrecht

Algemeen (geen overeenkomst op afstand/herroepingsrecht speelt niet (meer))

De vraag tot annulatie dient schriftelijk te worden overgemaakt aan MIVINI via het e-mailadres marc@miviniconcept.be.

Wanneer de Cliënt de inschrijving geheel of gedeeltelijk annuleert ten laatste veertien (14) dagen vóór aanvang van de sessie of workshop zal MIVINI het betaalde inschrijvingsgeld – exclusief de kosten uit voortvloeiende uit verplichtingen die MIVINI reeds had aangegaan met het oog op de vervulling van de opdracht zoals reeds bestelde materiaalkosten (bv. Gordon training manual), terugstorten of kan de Cliënt zich op een nieuwe sessie of workshop inschrijving mits desgevallend opleg van de meerprijs door de Cliënt of teruggaaf van de minderprijs door MIVINI.

Wanneer de Cliënt de inschrijving minder dan veertien (14) dagen en in ieder geval 48u vóór de aanvang van de sessie of workshop gaat annuleren, zal dit geen afbreuk doen aan zijn betalingsverplichtingen, behoudens indien deze terugtrekking gerechtvaardigd is ingevolge deze Voorwaarden en/of de wet. De Cliënt dient aldus het honorarium alsmede gemaakte en nog te maken kosten voortvloeiende uit verplichtingen die MIVINI reeds had aangegaan met het oog op de vervulling van de opdracht te vergoeden, onverminderd vergoeding voor hoger bewezen schade. De Cliënt is alsdan wel gerechtigd om een vervanger aan te duiden of om in te schrijven op een nieuwe sessie of workshop mits desgevallend opleg van de meerprijs door de Cliënt of teruggaaf van de minderprijs door MIVINI.

Wanneer de Cliënt de inschrijving binnen de 48u vóór aanvang van de sessie of workshop gaat annuleren, zal dit geen afbreuk doen aan zijn betalingsverplichtingen, behoudens indien deze terugtrekking gerechtvaardigd is ingevolge deze Voorwaarden en/of de wet. De Cliënt dient aldus het honorarium alsmede gemaakte en nog te maken kosten voortvloeiende uit verplichtingen die MIVINI reeds had aangegaan met het oog op de vervulling van de opdracht te vergoeden, onverminderd vergoeding voor hoger bewezen schade. De Cliënt kan alsdan geen vervanger aanduiden, noch kan hij of zij de betaalde inschrijvingsgelden gebruiken om in te schrijven op een nieuwe sessie of workshop.

Is de annulatie van de inschrijving binnen de 48u vóór aanvang van de sessie of workshop evenwel een gevolg van ziekte van de Cliënt, dan zal de Cliënt de mogelijkheid krijgen om de betaalde inschrijvingsgelden te gebruiken om zich in te schrijven voor een nieuwe sessie of workshop mits desgevallend opleg van de meerprijs door de Cliënt of teruggaaf van de minderprijs door MIVINI. Voor de duidelijkheid: de inschrijvingsgelden kunnen niet worden teruggestort.

MIVINI behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de overeenkomst, zonder gerechtelijke tussenkomst, op elk ogenblik, zonder ingebrekestelling, zonder opzeggingstermijn of schadevergoeding op te schorten of te ontbinden indien er redenen zijn die de professionele samenwerking verhinderen zoals:

-           schending door de Cliënt van diens verplichtingen vermeld in onderhavige Voorwaarden;

-           ingevolge faillissement, overlijden, onbekwaamheid, staking van betaling, voorlopig bewind, collectieve schuldenregeling, alsook ingevolge ieder ander feit wijzende op de insolvabiliteit van de Cliënt. De opschorting of ontbinding op basis van voorgaande gronden zal schriftelijk door MIVINI worden medegedeeld. De Cliënt zal MIVINI alsdan steeds vergoeden voor reeds geleverde prestaties, onverminderd vergoeding voor hoger bewezen schade.

Overeenkomst op afstand

Een inschrijving via deze Website is het afsluiten van een overeenkomst op afstand. Dat wil zeggen dat de Cliënt is in principe recht heeft op een wettelijk herroepingsrecht en dus om de bestelling zonder de opgave van redenen (hoewel MIVINI steeds feedback dienaangaande apprecieert) te herroepen. De Cliënt beschikt hiervoor over een termijn van veertien (14) dagen. Deze termijn begint de dag waarop de overeenkomst tot stand kwam. Vóór het verstrijken van de herroepingstermijn stelt de Cliënt MIVINI op de hoogte van zijn of haar beslissing om de overeenkomst te herroepen. Daartoe kan de consument: 1° gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, opgenomen als bijlage 1 bij deze Voorwaarden (**); of 2° een andere ondubbelzinnige verklaring afleveren op het adres Grote Kapellaan 82, 1652 Beersel, België of via e-mail marc@miviniconcept.be.

MIVINI zal de Cliënt op de hoogte brengen van een weigering dan wel aanvaarding van het herroepingsrecht en vergoedt alsdan alle van de Cliënt ontvangen betalingen, onverwijld en in elk geval binnen veertien (14) dagen na de dag waarop MIVINI wordt geïnformeerd van de beslissing van de Cliënt om de overeenkomst te herroepen. MIVINI verricht de terugbetaling onder gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door de Cliënt tijdens de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij de Cliënt uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd.

De Cliënt kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor: 1° dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Cliënt, en mits de Cliënt heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de MIVINI de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd; 2° catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien.

Artikel 8. Klachten

Wanneer de Cliënt klachten zou hebben over de uitoefening van de diensten, dient dit ten spoedigste en in ieder geval binnen de veertien (14) dagen na de uitvoering van de dienst schriftelijk en duidelijk gemotiveerd te worden gemeld via marc@miviniconcept.be of via het adres van MIVINI, dit op straffe van verval. Daarna worden de diensten als aanvaard beschouwd.

Het indienen van een klacht heeft in principe geen invloed op de betalingsverplichtingen van de Cliënt.

Artikel 9. Bescherming van persoonsgegevens en Confidentialiteit

De Cliënt geeft MIVINI de toestemming om diens gegevens op te nemen in haar cliëntenbestand. De persoonsgegevens van de Cliënt zullen verwerkt worden overeenkomstig de Privacy Policy, dewelke de Cliënt moet aanvaarden alvorens MIVINI persoonsgegevens over te maken en die ook via de Website kan worden geconsulteerd.

MIVINI zal de vertrouwelijkheid van de persoonlijke informatie medegedeeld door de Cliënt respecteren.

Artikel 10. Gebruik van cookies

Deze Website en Website maakt gebruikt van cookies. Wij verwijzen hiervoor naar het Cookiebeleid.

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten

De Cliënt erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de informatie op de Website of de materialen gebruikt tijdens een sessie of workshop aan MIVINI of andere rechthebbenden, toebehoren. Gebruiksrechten zijn op een niet-exclusieve basis toegekend en zijn niet-overdraagbaar.

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan eigendomsrechten op afbeeldingen, foto’s, presentatie, logo’s, octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten, recepten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

Reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële of openbare doeleinden van het geheel of een deel van deze Website of de materialen gebruikt tijdens een sessie of workshop is verboden, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van MIVINI. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een sessie-, workshop- of cursusmateriaal is aldus niet toegestaan. De Cliënt is aldus niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal of andere op enigerwijze openbaar te maken, aan derden af te staan of in gebruik te geven.

MIVINI behoudt zich het recht voor de doorgestuurde en opgemaakte documenten en materialen te gebruiken voor publicitaire doeleinden en algemene informatie, zoals maar niet beperkt tot publicatie op de Website, een blog of Facebookpagina.

Artikel 12. Bewijs

De Cliënt aanvaardt uitdrukkelijk dat de overeenkomst elektronisch kan worden afgesloten. De Cliënt aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 13. Ondeelbaarheid

De eventuele nietigheid van een of meerdere van de bepalingen van deze Voorwaarden doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. In geval van nietigheid van een of meerdere bepalingen, zullen de Cliënt en MIVINI, in de mate van het mogelijke volgens hun overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling(en) te vervangen door (een) equivalente bepaling(en) die beantwoord(t)(en) aan de algemene geest van deze Voorwaarden.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

Alle elementen die, buiten de wil van MIVINI dan wel de Cliënt, op het moment van het afsluiten van de overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die in hoofde van MIVINI dan wel de Cliënt, de uitvoering van diens verbintenis onmogelijk maken, zoals maar niet beperkt tot ziekte van mevrouw Ingrid Franx of de heer Marc Swerts die de sessie of workshop zou gaan leiden, elektronische panne, natuurelementen, storingen in het (telecommunicatie-)netwerk of -verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, brand, oorlog, overheidsregels verband houdende met besmettelijke ziekten/epidemieën zullen beschouwd worden als overmacht. MIVINI dan wel de Cliënt kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen of gebreken in de uitvoering indien dit te wijten is aan overmachtssituaties buiten diens wil of controle. Overmacht geeft MIVINI dan wel de Cliënt daarenboven het recht de opschorting, en in geval van blijvende overmacht van meer dan drie (3) maanden, de ontbinding van de overeenkomst te vragen en dit op eerste schriftelijk verzoek.

Bijzondere COVID-19 regeling: In geval de workshop of live sessie niet kan plaatsvinden omwille van overheidsregels verband houdende met COVID-19, zal MIVINI de betaalde bedragen binnen de zeven (7) kalenderdagen terugstorten. U kunt dan later voor een nieuwe workshop inschrijven wanneer die opnieuw georganiseerd wordt of kunt u zich inschrijven voor een online coaching sessie tegen het gangbare tarief voor dergelijke online coaching sessies en dus mits desgevallend opleg van de meerprijs door de Cliënt of teruggaaf van de minderprijs door MIVINI.

De aansprakelijkheid van MIVINI, contractueel en extracontractueel, is in principe beperkt tot het bedrag waarop MIVINI recht heeft ingevolge de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering(en), met inbegrip van het eigen risico dat MIVINI desgevallend draagt ingevolge desbetreffende aansprakelijkheidsverzekering(en). Indien om welke reden ook de aansprakelijkheidsverzekering niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van MIVINI in principe beperkt zijn tot drie (3) keer de door de Cliënt betaalde bedragen.

Noteer dat MIVINI in algemene coaching en training voorziet en alle informatie en diensten die MIVINI aanbiedt de intentie heeft om volwassenen en kinderen te ondersteunen in hun bewustzijnsontwikkeling en persoonlijke groei, te inspireren, enthousiasmeren tot andere gedragspatronen enz. Het is evenwel uw eigen verantwoordelijkheid om de verleende informatie, adviezen, nieuwe inzichten in praktijk om te zetten. Geen enkele dienst van MIVINI vervangt een eventuele professionele therapeutische, psychologische of medische begeleiding.

Onverminderd dwingende wettelijke bepalingen of bepalingen van openbare orde die een kortere dan wel langere termijn zouden voorschrijven, vervalt elke aanspraak ten aanzien van MIVINI in elk geval indien de vordering in rechte niet is ingesteld binnen het jaar nadat de omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid ontdekt wordt, of redelijkerwijs kon ontdekt worden.

Behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepaling, zal noch de Cliënt noch MIVINI verplicht worden tot het vergoeden van onrechtstreekse of gevolgschade zoals maar niet beperkt tot schade aan derden.

Indien zou blijken dat twee of meer schadegevallen voortvloeien uit een en dezelfde fout, worden zij beschouwd als eenzelfde schadegeval en wordt de schade aldus beperkt tot het hoogste bedrag van de bedragen die van toepassing zijn.

Indien MIVINI wordt aangesproken ingevolge een fout of nalatigheid van MIVINI en een derde en/of de Cliënt, zal MIVINI ten hoogste aangesproken kunnen worden voor de schade die rechtstreeks is veroorzaakt door de fout of nalatigheid van MIVINI zonder hoofdelijk of in solidum gehouden te zijn met die derde en/of de Cliënt. Indien de Cliënt de aansprakelijkheid van MIVINI in het gedrang brengt, dient die alle nodige maatregelen te nemen om MIVINI te vrijwaren voor elke schade die zij hiervoor kan oplopen.

De beperking van de aansprakelijkheid is niet van toepassing wanneer de aansprakelijkheid een gevolg is van een fout gepleegd of nalatigheid met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden. MIVINI sluit haar aansprakelijkheid voor haar grove schuld of die van haar aangestelden of lasthebbers niet uit, noch, behouders overmacht, voor het niet uitvoeren van een verbintenis die één van de voornaamste prestaties van de overeenkomst vormde.

Artikel 16. Overdraagbaarheid

Noch de Cliënt, noch MIVINI kan zijn of haar overeenkomst of een deel ervan overdragen aan een derde partij zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de ander.

Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit overeenkomsten of aanbiedingen die met MIVINI gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken en hoven van het arrondissement waar MIVINI haar maatschappelijke zetel heeft en die exclusief bevoegd zijn.

Als consument heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij een onafhankelijk geschillenorgaan. Hiervoor verwijst MIVINI naar de website Onlinegeschillenbeslechting (ODR) van de Europese Commissie: ec.europa.eu/consumers/odr.

Artikel 19. Contactopname

Indien de Cliënt vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot deze Voorwaarden of in het algemeen heeft, kan de Cliënt MIVINI steeds bereiken via de contactgegevens vermeld in het artikel 1 van deze Voorwaarden.

MIVINI zal de Cliënt zo spoedig mogelijk antwoorden.


(**)VOORBEELD VAN MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Een downloadbaar exemplaar van dit formulier voor herroeping  vind je op de betaalpagina van de workshop of coaching waarvoor je inschreef, helemaal onderaan, waar je de tekst leest: 'Ik ga akkoord met de aankoop, de door mij ingevulde gegevens en de algemene voorwaarden'. Klik daar op de blauwe tekst'algemene voorwaarden'om het formulier te kunnen downloaden en in te vullen.

— Aan:

Mivini Concept VOF

Grote Kapellaan 82

1652 Beersel

België

Ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0687.556.982

BTW BE0687.556.982

RPR Brussel (Nederlandstalige rechtbank)

E-mailadres: marc@miviniconcept.be

Telefoonnummer: +32474 42 60 47 of +32496 81 04 44

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van

de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

……………………………………………………………………………………………………………

— Besteld op (*)/Ontvangen op ……………………………………………………………………………………………………………

— Naam /Namen consument(en) …………………………………………………………………………………………………………….

— Adres consument(en) ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

— Datum …………………………………………………………………………………………………

— Handtekening van consument(en)

(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.